Projekt

Tytuł operacji: „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych – Wylęgarnia 2023 (etap I). Promowanie wiedzy o akwakulturze wspierającej hodowców i rybackich użytkowników wód śródlądowych (etap II)”.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”, w zakresie działania: „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00002-6521.6-OR1400001/23 z dnia 28 lipca 2023 r.

Beneficjent: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy i Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu (Porozumienie o współpracy z dnia 31 maja 2023 r.).

Współpraca – Katedra Ichtiologii i Akwakultury, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Logo PO "Rybactwo i Morze", projektu Wylęgarnia oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego